EQAR

EQAR

O agenciji

O agenciji

Agencija skrbi za razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem šolstvu. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno ter svetovalno do vseh deležnikov in udeležencev v terciarnem izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja.

Zaveza za zagotavljanje kakovosti:

Nacionalna agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu se zavezuje, da bo pri izvajanju svojih dejavnosti upoštevala standarde in navodila v evropskem visokošolskem prostoru pri:

1. izgradnji učinkovitega sistema zunanjega in notranjega zagotavljanja kakovosti;

2. vzdrževanju svojega legalnega statusa kot javne agencije in neodvisnega proračunskega uporabnika glede na nacionalno zakonodajo;

3. pridobivanju priznavanja s strani kompetentnih združenj evropskega prostora visokega šolstva;

4. zakonitem izvajanju postopkov v zagotavljanju kakovosti na institucionalni in programski ravni;

5. zagotavljanju in razvoju ustreznih virov (materialnih, kadrovskih in informacijskih) za podporo pri učinkovitem in uspešnem vodenju postopkov akreditacije;

6. oblikovanju in izvajanju svojega poslanstva, vizije in strategij razvoja;

7. preglednosti in javnosti svoje dejavnosti prek javne dostopnosti do evalvacijskih poročil in vseh odločitev, ki so s tem povezane;

8. vzdrževanju svoje neodvisnosti in nedopuščanju vmešavanja tretje strani – deležnikov v visokem in višjem šolstvu ter administrativnih in političnih teles – v vodenje postopkov in izvajanje svojih dejavnosti;

9. redni evalvaciji svoje dejavnosti glede na poslanstvo, vizijo, strategije in letne akcijske načrte ter zagotavljanju stalnega javnega dostopa do samoevalvacijskih poročil agencije.