EQAR

EQAR

O agenciji

O agenciji

Agencija skrbi za razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem šolstvu. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno ter svetovalno do vseh deležnikov v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja.

Agencija je pri svojem delu samostojna in neodvisna ter deluje po načelih strokovnosti, nepristranskosti, zakonitosti in politične nevtralnosti. Njeno delovanje je oprto na Standarde in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru.

Ustanovljena je bila leta 2010, s članstvom v Evropski zvezi za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA), Evropskem registru agencij (EQAR) in Evropskem konzorciju za akreditacijo (ECA) pa agencija utrjuje mednarodni ugled in veljavnost slovenskega visokega šolstva.

Sestavljajo jo trije organi: svet agencije kot organ odločanja na prvi stopnji, pritožbena komisija kot organ odločanja na drugi stopnji ter direktor, ki predstavlja in vodi agencijo. Agencija javno objavlja predpise, odločitve ter poročila o svojem delu.

 

Stran ureja: Mateja Bajuk Malešič